Summit ya nwamabindzu eThohoyandou Town Hall

Se yisungirile summit yava nwamabidzu leyi nga ta teka masiku ma mbirhi ku nga namuntlha na mundzuku kona e Town Hall ya Thohoyandou kuri ku hlohletela vonwamabidzu hi tlhelo ro kurisa ekhonomi eka ti masipala leti katsaka Vhembe district, Collins Chabane, Musina na masipala wa Makhado, Cllr Radzilani wa Vhembe District loko a vulavula u boxe leswaku swi kahle kuva ti masipala ti seketela vo nwa mabidzu.

Deputy Minister wa DSBD Cassel Mathale u boxe leswaku swikahle kuva vo nwaswimawusa va titsarisela eka mfumo leswaku vata kuma ku nyikeriwa hi swihanani swo karhi leswi va nga ha swi tirhisaka ka mabidzu ya vona. Loko kuri MEC wa trade and industry Bulelani Mangwanisile u kombisile leswaku xifundhankulu xa Limpopo i ndhawu leyi nga na ti bodara to kongoma ematikweni ya Zimbabwe, Mozambique, leswi swi vula leswaku vanwamabidzu lava xavisaka eka tibodara leti vari laha Afrika-Dzonga va va vakarhi vakurisa ekhonomi na laha xifudheni-nkulu xa Limpopo.

Hi Vinolia Minyuku