Mintolovelo leyinene (Good habits)

Kuna swinwana swo hlawuleka eka munhu, siku na siku munhu wunwana na wunwana kuna leswi nwi telaka miehleketweni, swinwana swa swona swi vitaniwa hikuva munhu loko a kula a ti byela leswaku u lava ku fikelela swo karhi. Kambe loko munhu a nga tixaxameti na mitolovelo yo karhi swi nga tika ku fikelela minchumu leyi munhu ayi lorhaka (dreams) evutonwini. Milorho yiva hi muxaka lowu: ‘’Ndzi lava ku fikelela yini evutonwini, ‘’Ndzi lava kuva yini avutonwini’’, Ndzi lava ku kuma yini Vutonwini’’

Mitolovelo leyinene yi endla leswaku munhu wo karhi a languteka a hambanile (unique) na vanhu vo tala. Loko munhu a lava kuva nwamatsambu mintolovelo yakwe ku fanela kuva ku Jima hi masiku na minkarhi. Loko munhu a lava kuva nwa-mabidzu, u fanela ari munhu loyi a titolovetaka ku amukela ku bindzurisa hi switsongo tsongo ku fikela ava na Vhengele (supermarket). Loko munhu a lava kuva murhangeli (leader), u fanele a va munhu wo titoloveta ku twanana na vanhu, naku kota ku yingisela hi vurhonwana, hambi kuri ku kota kutwa swirilo naku ti dyondzisa ku fikelela swintshuxo emhakeni.

Ku aka mintolovelo leyinene switeka masiku ya 21 leswaku vutomi lebyintswa byi milelana (develop) evutonwini bya munhu, hi ku tinyiketela (commitment) kwaloko sweswo swiendla swi olova. Hambi kuri vanhu lava vanga hanya malembe yo tala vanga xitivi xihundla lexi , nale ka vona swi nga teka mavhiki ma nharhu ntsena ku dyondza mintolovelo leyinene yo fana na leyi : Ku hlaya buku yo nhlonhlotela ( motivational book) , ku kunguhata (plan) siku ra mundzuku na madyambu , Ku hunguta nkarhi wo vona xigilamukhuva (TV), ku tihambanisa na kuhleva (gossip) ivi munhu a tidyondzisa ku vona swa kahle ka vanhu vanwana , ku endla vutiolori (exercise to relieve stress) , ku kulumaka yindlu (clean your house) , ku tshama munhu a tsakile (smile and be happy)

Wa nwina Thomas Baloyi (life coach)
0786239180-: tommb.baloyi60@gmail.com
@tommymchini on twitter

Disclaimer:

N’wereti News encourages freedom of speech and expression of diverse views. The views or option columnists publishes in N’wereti News publication are therefore their own and do not necessarily represent the views of N’wereti News