Avuxeni

Ndzi tiphata ndzi nga tipfinyingi.
Ndzi ndhundhuzela Vutsonga.
Ku tsan’wa swa ala hiku ndzi an’wile.
Ndzi tate xinkwidyani evuhlangini.
Ndzi tele hi Vutsonga.

Mutsonga ahi wa rimhondzo.
Vutsonga i Vukosi.
Wena waha tsan’waku i swa wena.
Avuxeni Vatsonga.

Ndzi chela fole ndzi halata vuputsu
Ndzi hla’ byala matsukwani
Ndzi vulavula na mikwembu.
Kambe ntsena loko mindzhuti ya ha titimela.
Ndzi chava ku tsongola xa munhu.
Ndzi huma eVutsonga.

Bombani mi bombisa ndhavuko wa n’wina.
Mi ambala tinjhovo na mbodi
Humani tintombhi ta Vatsonga.
Mi siye mavele handle mi sasekisa ndhavuko.
Avuxeni ka………………..:

Hlovani hi madeha, timbhovhu, chochwani.
Bohani mpandani mi sukela swa vumbombi bya swo lomba.
Chayani switendani mi mbvungunya mhalamhala.
Mi ti dzuna hi vu-n’wina.
Xitsonga ririmi to tsokombela.

Ndzi Mu-Afrika……….N’winyi wa Afrika.
Ndzi halata tinhlolo ndzi vutisa va mandlhozi.
Vukhongeri bya mina byi le nkanyini.
To tala ta ha ri ndleleni.

………….Avuxeni……….

Hi Mikhongelo Prayers Chavalala