Burisano na mudzaberi wa xipano xa Malamulele United.

Hi burisanile na mudzaberi wa xipano xa Malamulele United, ku nga Aubrey Maluleke, ku languta matlangelo ya xipano xa kwe eka mintlangu minharhu yo sungula eka nguva leyi hi nga eka yona ya 2018-2019 eka ligi ya SAB laha xipano lexi mphikizanaka na swin’wani swipano kona.

Sydney Khanyi: Ku sungula ka nguva ya 2018-2019 hi voni swipano swi ri karhi swi tlanga xana hi nga vula leswaku ku vile na ku ndlandlamuka kumbe ku antswisa eka matlangelo ya swona?

Aubrey Maluleke: Hi nga swi teka ndlela yaleyo Khanyi leswaku ku antswisa swi kona, na xin’wani ndzi nga xikombisaka i xiyimo xa matlangelo xa ligi ya hina xi tlakukile, loko hi languta eka nguva leyi nga hundza, ku na ntikelo nyana sweswi eka nguva leyi hi nga eka yona.

Sydney Khanyi: Ku hambana ka nguva leyi ya ha ku sungulaka na nguva leyi nga hundza mi vona kuri kwihi?

Aubrey Maluleke: Eka nguva leyi nga hundza swipano a swi ri kona, leswi a swo tlanga nje kambe swi ha ri torha, kambe sweswi xipano xin’wani na xin’wani xi swi vonile leswaku xi nga hetelela xi ri eka xiyimo xo sungula, loko swipano swi tlanga swi tlanga tani hi tinghwazi eka nguva leyi. Ku hava xipano lexi nga xi ntsongo, hinkwaswo swipano swi tlanga tani hi tinghwazi.

Sydney Khanyi: Leswi vulaka leswaku na xiyimo xa malawulelo ya mintlangu hi va nwa-tipepe hi lexi khomekaka?

Aubrey Maluleke: Ku fika sweswi, ndzi nga vula , ina, a hi a swi lavi ku tshama hi karhi hi sola swilo hambi loko swi ri kahle, va kahle vankulukumba lavaya, ku fika laha hi nga fika kona a ku na ntlangu na un’we hi nga rila hi nwa-tipepe, hi ti lo tsandzekela hi ku tsandzeka ka hina.

Sydney Khanyi: Ku nga va kuri yini ntshikelelo wa xipano ku va xi nga se hlula eka mintlangu minharhu leyi xi nga tlanga ku fika sweswi, laha xi nga hluriwa hi Royal Arsenal, xi tlanga ku ringana na xipano xa Murhanga, xi tlanga ku ringana Mapapila Blue Ribbon

Aubrey Maluleke: Mintlhontlho kumbe ntshikelelo i Malamulele United hi yoxe a ku na munhu un’wani, eka mintlangu leyi hi nga yi tlanga ku fika sweswi. Eka ntlangu wa hina na Murhanga lowu hi nga tlanga ku tlanga ku ringana hi 1-1 eka timinete to hetelela ta ntlangu va lo ti rivala, eka ntlangu wa hina na Mapapila Blue Ribbon hi lo lahlekeriwa nyana hi vulawuri laha ku va na huku (Penalty), hi heteleli hi tlanga ku ringana na Mapapila Blue Ribbon. Kambe mhaka ya kahle eka nguva leyi ha howisa, a swi fani na le ka nguva leyi hundzuka. Hi kume mutlangi wa le mahlweni wa vuswikoti swinene, u tirha ntirho lowu a nga tiseriwa wona eka xipano. Loko ntlangu wu fika emakamu majaha lama va ha ri ntsongo swinene va rivala.

Sydney Khanyi: Ku fika ka vantlangi vantshwa eka xipano swi nga va swi hoxi xandla tanihi leswi ma hlanganisaka vatlangi eka mbuyelo wa mintlangu leyi mi nga yi tlanga ke?

Aubrey Maluleke: Malamulele United ndzi sungule na yona hi 2010,a ndzi se tshama ndzi na va xipano xo fana na lexi ndzi nga na xona nguva leyi. Vafana lavaya i ti “warriors” va lwa, va khomanile va tlanga tani hi xipano, hinkwavo va tlangela ku lwela xipano ku hava mutlangi loyi a ti tlangelaka a ri yexe hinkwavo va tlangela xipano. Ku va mbuyelo wu nga ri ku teni a hi mhaka ya leswaku a va hlanganangi vatlangi. Xipano lexi hi nga na xona xi kahle swinene, hi na vatlangi lava ntsongo naswona vatlangi lava ku nga khale va ri xipano va khomanile na vatlangi lavantshwa. Kova swihoxo nyana leswi hi swi endlaka lahaya na lahaya. Vatlangi lava hi nga va tsarisa eka nguva ku hava laha hi ti solaka kona va kahle swinene, va lwela xipano.

Sydney Khanyi: Xana hi kwihi laha mi vonaka leswaku ku na swihoxo leswi mi fanele ku papalatiwa?

Aubrey Maluleke: Ku fika sweswi hi ndzhaku kambe a ko va swihoxo swo tika ngopfu, minkarhi yin’wani vatlangi va ti tshemba ku tlula mpimo ku fikela laha va endleka swihoxo kambe sweswo hinkwaswo I ntlangu wa bolo va ha ri ntsongo va le ku dyondzeni eka nkarhi lowu taka va ta kota ku papalata swihoxo leswi. Ndzi tshemba leswaku loko nguva yi sungula swilo hinkwaswo swi ta va swi ri ematshan’wini ya swona.

Sydney Khanyi: Hi wahi marito lama mi nga mi kongimsaka eka vadyondzi na vatswari tanihi leswi mi tirhaka na vana va xikolo hi minkarhi leyi ya xikambelo loko ligi ya tekile khefu.

Aubrey Maluleke: Xo sungula ndzi nkhensa seketelo ku suka eka vatswari lava hi va tirhisaka, swiolovile ngopfu hikuva hi na vuxaka bya kahle ngopfu na vona. Hi lero na loko nwana a vaviseka a swi tikeli ku va tivisa leswaku hi na n’wana loyi a nga vaviseka. Hi na vuxaka bya kahle ngopfu na vona. Eka machudeni lama nga ku tsaleni sweswi tanihi xipano hi va navelela mbuyelo wa kahle, va swi tiva leswaku hi tirhisaka kahle hi na vuxaka bya kahle ngopfu na vona.

Xin’wani ndzi nga xi vulaka ku va mina ndzi vula leswaku ndzi va navelela leswaku va tsala kahle va nga ri ku hlayeni a swi vuli nchumu. Hi pfali xipano ku endleli leswaku va kota ku hlaya, hi ri xipano hi languteli leswaku hi nga va na 100%, hi nga tsaka swinene loko lembe ri hela hi kuma leswaku va pasile hinkwavo, a swi nge pfuni nchumu ku kuma leswaku hi le xiyimo xo sungula eka ligi kambe hi ri na 10% ya vana lava nga pasa, i ku navela ka mina ku na nhlonhlotela leswaku mutlangi a va mutlangi wa kahle endzeni ka rivala a tlhela a va kahle na le tibukwini.
Sydney Khanyi: Mi nga tshembisa yini eka valandzeri va xipano xa Malamulele United loko nguva yi ta sungula nakambe eka nhweti liya ya nwendzamhala?

Aubrey Maluleke: Hina hi na nkateko wa ku va na valandzeleri lava va feleka xipano lexi, va lava laha xipano xi biwaka kona a va pfumeli leswaku xa biwa. Marha va hi tsakisa hi mati khomelo ya vona, va hava hasa-hasa, va nyika xipano matimba ya kuya emahlweni.
Ndzi tsundzuka ntlangu lowu nga hi lahlakela, loko hi tlanga na xipano xa Royal Arsenal, kovaku Xitsonga xa hi tshikelela nkarhi un’wani, i xipano xa muchaviseki ya Ndhavezitha Madonsi, mi nga anakanya hi ba xipano xa hosi, so ha swi twisisa bolo I bolo, ha minkhensisa hi tlhela hi amukela mi bile vana va n’wina.
Eka vaseketeri va hina ha nkhensa seketelo lowu mi nga hi komba wona, eka ti mintlangu leyi nga hundza hi nkhensa seketelo lowu mi nga hi komba wona, ha mintshembisa leswaku loko ligi ya yi sungula sweswi ntsako lowu mi nga wu langutela eka vatlangi va hina hit a mi nyika wona. Va ndzi tshembisile leswaku mi nga chavi vuyani hi xitalo mi ta tsaka.

Sydney Khanyi: A swi mi vavi ngopfu ku va mi hluriwile hi xipano lexiya xa Royal Arsenal tani hi leswi xi nga xipano xa hosi?
Aubrey Maluleke: Veri loko u ya emahlweni ka hosi u famba u khomi xisana, a ku yiwi ximandla-mandla, a ku ri xona xisana xa hina, ha va nkhenisa Ndhavezitha va hi bile i mhaka ya kahle, I ntlangu wa bolo.

Sydney Khanyi: Inkomu.