Ku hanya Vutomi Xidzi (Meaningful life)

Xivutiso i ku xana vutomi xidzi, munhu u kota njhani ku byi fikelela? loko hi langutisa vutomi bya siku na siku vanhu va hanya na swirhalanganyi swo tala ngopfu , kotala vanhu va pfumala na tindlela to tisa swintshuxo, leswi hetelelaka swi vatekela ntsako wa Vutomi, laha vanwana va lahlekeriwaka hi xikongomelo xa vutomi (purpose). Vanwana va hetelela vatsanwa na ku tinyiketela ka ntshikelelo wa miehleketo (depression). Munhu loyi munhu wu nwana a dyondzaka ka yena vutomi kumbe ku langutela ka yena (role model) wa laveka evutonwini. Loko hi vona munhu a kaya kaya, a ku heteleleni a heta a langha xintshuxo xo hoxeka (wrong), xivangelo i ku pfumala vatsundzuxi. Ti nwana ta tindlela to tisa swintshuxo ti nga hetelela ti ngetelela swirhalanganyi (problems) ku yisa emahlweni, xikombiso hi lexi: loko munhu a lavana na ndlela yo ti hluvukisa hi ndlela yo yiva kumbe vukhamba, leswi swinga tisa xintshuxo (solution) xa xinkarhana kambe swi veka munhu loyi a nghozini yo heta malembe yo tala ekhotsweni.

Ku nghena ndleleni yo hanya vutomi Xidzi (meaningful life), swi lava ku tiya mbilu, na ku tiyimisela eku hanyeni vutomi byo basa (honest living). Ku titirhela hambi swi vula kuri muholo wule hansi, ku kombela ku pfuniwa (advice) eka leswi munhu a tsandzekaka eka swona, ku tirhandza na ku tihlonipha swi vitana na vanhu hiku angarhela ku vona munhu ari na ndzhuti (dignity).

Kuna xivuriso lexi nge: Munhu i munhu hi vanwana vanhu, mongo wa kona i ku munhu a nga fanelanga a fela ndzeni, loko munhu a hluleka ka swinwana swirhalanganyi swa vutomi, va kona lava nga na tinhlamulo kumbe swintshuxo (solution) ka mhaka ya leyo. Loko swi vula kuri na vona va hundze hile ka mhaka yaleyo, kwalaho kuna dyondzo ya ku na vanwana va kote ku hlula na wena u ta hlula.

Kuna xinwana xivalavulelo xa manguva lawa lexi ngo: Ntsako wa moya munhu wo tiendlela. Ku amukela leswi ntsongo leswi munhu a kotaka ku swifikelela swi tshwutshwisa miehleketo (inner peace), na ku tidyondzisa kuti tlangela (reward your own success).
Xikombiso: – Kuna vanhu lava kotaka ku huma marendzo yoya endwandweni wa malwandle, sweswo a swivuli kuri munhu loyi a tsandzekaka ku fikelela leswi u fanele ava na mbitsi, hayi !!!!!!!! munhu loyi a lulamisi marendzo ya kwala xivandza nyongeni (local trip) hikuva hi xikhwama xakwe(budget).
Vutomi Xidzi bya fikeleleka . Inkomu, wa nwina Thomas Baloyi (life coach) 0786239180 tommb.baloyi60@gmail.com @tommymchini on Twitter

Disclaimer:
N’wereti News encourages freedom of speech and expression of diverse views. The views or option columnists publishes in N’wereti News publication are therefore their own and do not necessarily represent the views of N’wereti News.